هدف از این برنامه معرفی ایده‌هایی است که امکان یادگیری عمیق را فراهم می‌سازند و فرایند یادگیری را با زندگی واقعی مرتبط می‌کنند. معرفی تجارب موفق می‌تواند ایده‌های بهسازی ارزشمندی در اختیار مربیان و معلمان قرار دهد. بنابراین، آشنایی با این گروه از فعالیت‌ها به منزله نمونه تجاربی که به خلق شرایط یادگیری مطلوب منجر گردیده است. اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط تربیتی، لازم است اثربخشی فعالیت‌ها همواره و به طور مستمر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و بهروش بودن آنها در موقعیت جدید نیز بازآزمایی شود. معیار اساسی برای ارزیابی و انتخاب ایده‌های برتر آن است که یادگیرندگان بتوانند بین موضوعات مختلف یادگیری ارتباط برقرار کنند، به طوری که یادگیری معنادار حاصل شود و این توانایی را پیدا کنند که به فهم و حل مسائل زندگی واقعی و به یادگیری عمیق دست پیدا کنند. زیرا، یادگیری مجموعه‌ای از مفاهیم بی معنا، به ناتوانی در استفاده از آموخته‌ها در زندگی واقعی منجر می‌شود. در این ایده‌ها انتظار می‌رود برای پرهیز از یادگیری سطحی تلاش شود تا بین فرایندهای شناختی و مفاهیم پیوند عمیق ایجاد شود.

با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسندگان، ایده‌های برتر منتشر خواهد شد.

فرم ثبت ایده

دانلود کاربرگ نمونه

دکمه بازگشت به بالا

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE
بستن
بستن